ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน

ระบบตรวจสอบการเข้าเรียน โดยใช้คิวอาโค้ด

ปฏิทิน
© 2019 , จัดทำโดย หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT). คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทร : 043-754-359.