การวิเคราะห์ความทนทานของการจำแนกแบบรวมกลุ่ม


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารี ทองคำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความทนทานของเทคนิคสำหรับการจำแนกแบบรวมกลุ่ม ด้วยเทคนิคแบ็กกิ้ง และ เอดาบูท โดยใช้การเรียนรู้ของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม และซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เพื่อการจำแนกกลุ่มในชุดข้อมูล Colon Tumor, Pima Diabetes และ Molecular Biology Promoter ในการทดลองได้ทำการเพิ่มข้อมูลรบกวนในชุดข้อมูลที่ระดับ 0%,10%, 20%, 30%, 40% และ 50% จากนั้นใช้ 10-Fold Cross Validation สำหรับการแบ่งชุดข้อมูลสอน และชุดข้อมูลทดสอบ ใช้ค่า Precision, Recall และ F-Measure ในการแสดงค่าประสิทธิภาพของเทคนิคสำหรับการจำแนก ผลการทดลองพบ ว่าเทคนิคAD+C4.5 มีความทนทานดีที่สุดกับชุดข้อมูล Colon Tumorส่วนเทคนิคAD+ANN มีความทนทานที่ดีกับชุดข้อมูล Pima Diabetes และเทคนิคBG+SVM มีความทนทานที่ดีกว่า AD+C4.5 และ AD+ANN กับชุดข้อมูล Molecular Biology Promoter
Link : http://www.journal.msu.ac.th/index.php?page=show_journal_no&no_id=39งานวิจัยอื่น ๆ
© 2019 , จัดทำโดย หน่วยวิจัยสารสนเทศเชิงประยุกต์  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT). คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์โทร : 043-754-359.